Business Information Solutions Sp. z o.o.

e-Kobiet@praca.pl

Celem projektu jest podniesienie bądź zdobycie kwalifikacji przez bezrobotne, poszukujące pracy, o niskich kwalifikacjach bądź bierne zawodowo kobiety, w wieku 30-55 lat, z terenu subregionu nowosądeckiego (tzn. zamieszkałych na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tatrzańskiego). Priorytetowo traktowane będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz małe miasteczka.

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek projektu oraz ułatwienie w poruszaniu się na rynku pracy, co zaowocuje wzrostem zatrudnienia w tej grupie. Uczestniczki projektu uzyskają praktyczne umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia.