Business Information Solutions Sp. z o.o.

Budżet Celów i Efektywności w Świętokrzyskich Gminach

Czas trwania projektu 1 kwiecień 2005 do 31 grudnia 2006. Obejmuje on swoim zasięgiem 10 gmin województwa świętokrzyskiego, 7 gmin z terenu powiatu buskiego: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica oraz 3 gminy powiatu kazimierskiego: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec.

Główne cele projektu to zastosowanie innowacyjnych metod tworzenia i realizacji budżetu w formie Budżetów Celów i Efektywności (BCE) w JST oraz stworzenie regionalnej sieci innowacji w zakresie tej metody budżetowania. Planowanym rezultatem projektu jest natomiast przekazanie wiedzy i kompetencji w zakresie innowacyjnych strategii zarządzania gminą, poprzez zastosowanie nowoczesnej metodologii budżetowania, jaką jest, BCE.

W ramach projektu opracowany zostanie zespół instrukcji dotyczący metody budżetowania BCE, składający się z następujących zakresów tematycznych:

  • Model BCE wraz z zespołem wytycznych dla jego wdrożenia
  • Techniki komunikacji społecznej i PR w powiązaniu z BCE
  • Struktura organizacyjna i system motywacyjny w powiązaniu z BCE
  • Instrukcje ewidencji, obiegu dokumentów i księgowania BCE
  • Model monitoringu i ewaluacji BCE
  • Oprogramowanie wspierające tworzenie i monitorowanie BCE

Częścią realizowanego projektu jest również konferencja tematyczna oraz cykl szkoleń adresowanych przede wszystkim do pracowników merytorycznych gmin objętych wsparciem, a dotyczący sześciu zakresów tematycznych wymienionych powyżej. Istotą szkoleń będzie dostarczenie wiedzy i kompetencji w kwestii nowoczesnej metodologii budżetowania. Ponadto w dwóch wybranych gminach planuje się wdrożenie próbnych BCE, a po zakończeniu programu doradztwo indywidualne.

Więcej informacji na stronie Instytutu Karpackiego