Business Information Solutions Sp. z o.o.

Projekty


 

logo RPO UE

Projekt „Aktywizacja zawodowa niesłyszących” realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa Rynek Pracy Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oznaczenie sprawy: ZO/D/1/8/2016

  

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E 

z dnia 01.08.2016

W celu spełnienia zasady konkurencyjności Business Information Solutions Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smolki 10/9, 3-513 Kraków zaprasza do złożenia ofert na realizację następujących usług:

Zakres 1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

Zakres 2. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego (zajęcia z zakresu poruszania się po rynku pracy, indywidualnych symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych oraz warsztatów integracyjnych)

Zakres 3. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego

w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe                                                                    

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1

3. Wzór oferty - zał. nr 2

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zał. nr 3

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

1. Informacja o wynikach postępowania

2. Informacja o wynikach postępowania po negocjacjach

 


 


 

logo RPO UE

Projekt „Aktywizacja zawodowa niesłyszących” realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa Rynek Pracy Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

plakat azn

Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Małopolska oraz Business Information Solutions Sp. z o.o. w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku prowadzi projekt pn. "Aktywizacja zawodowa niesłyszących", który skierowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących województwo małopolskie.

Realizatorzy:
- Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS, ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz
- Polski Związek Głuchych - Oddział Małopolska, ul. Św. Jana 18, 31-018 Kraków
- Business Information Solutions Sp. z o.o., ul. Stanisława Smolki 10/9, 30-513 Kraków


 

ciag PO WER i UE kolor

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Integracja w pracy II”

Projekt realizowany jest w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

- na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projektodawca: Business Information Solutions Sp. z o.o.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

Czas trwania projektu:od 01.05.2016r. do 31.12.2017r.

Główny cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia i pomoc w trwałym wejściu na rynek pracy dla osób niesłyszących.


Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne z uszkodzonym słuchem z województwa Małopolskiego, należące do tzw. młodzieży NEET (osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: jest bierna zawodowo, nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni )

  Formy wsparcia oferowane przez Projektodawcę :
- poradnictwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

- spotkania z pracodawcami - „mini” targi pracy

- szkolenia

- certyfikaty ukończenia szkoleń
- pomoc psychologa
- 3-miesięczne staże

Rekrutacja do projektu odbędzie się w 3 turach:
- maj-czerwiec 2016r.
- wrzesień - październik 2016r.
- luty – marzec 2017r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!

Informacje na temat projektu można uzyskać:
- na stronie internetowej
www.bisolutions.com.pl
- e-mail: biuro@bisolutions.com.pl
- pod numerem telefonu 18 547-62-42 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -14.00

- w biurze projektu Bussines Information Solutions Sp. z o.o.  ul. Myśliwska 4c/8, 33-300  Nowy Sącz

 

Data publikacji: 01.05.2016

Firma  Business Information Solutions Sp. z o.o. od 1 listopada 2013 do 31 maja 2015 w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Oddział Małopolski realizuje projekt "Integracja w pracy", Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4: Niepełnosprawni na rynku pracy, w ramach PO KL.

Czytaj więcej: Integracja w pracy
Firma Business Information Solutions od 1 sierpnia 2012 roku w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Oddział Małopolska realizuje projekt: "Szansa na sukces w świecie ciszy" Priorytet VIII, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach PO KL.
Czytaj więcej: Szansa na sukces w świecie ciszy

Celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie badań identyfikujących ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w woj. śląskim, następnie określenie zasięgu ich oddziaływania i sformułowanie mechanizmów zaradczych.

Czytaj więcej: Ośrodki Wzrostu

System eprzychodnia.org.pl pozwala na obsługę pacjenta zgodnie z zasadami systemów CRM: Czytaj więcej: eprzychodnia.org.pl

Od września 2006 r. spółka realizuje projekt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: e-Kobiet@praca.pl

Od stycznia 2006 roku spółka realizuje projekt: Zarządzanie Relacjami z Pacjentem (CRM) w Świętokrzyskim.

Czytaj więcej: Zarządzanie Relacjami z Pacjentem (CRM) w Świętokrzyskim