Business Information Solutions Sp. z o.o.

Dokumenty stażowe

W ramach projektu "Integracja w Pracy II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych prezentujemy listę dokumentów stażowych dla pracodawców i uczestników:

Dokumenty stażowe do pobrania:

  1. Regulamin stażu
  2. Załącznik nr 1 Wniosek dla Pracodawcy o zawarcie stażu
  3. Załącznik nr 2 Umowa z Uczestnikiem o odbywaniu stażu
  4. Załącznik nr 3 Umowa z Pracodawca o odbywaniu stażu