Business Information Solutions Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla Uczestników projektu „Integracja w pracy II”

ciag PO WER i UE kolor

 

Business Information Solutions Sp. z o. o  w związku z realizacją projektu

„Integracja w pracy II” nr umowy POWR.01.02.02-0376/15-00 w ramach Poddziałania 1.2.2   - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  finansowego ze środków Unii Europejskiej  ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu, Beneficjentów projektu „Integracja w pracy II”.

 Projekt realizowany jest w okresie: od 01.05.2016 do 31.12.2017r.

 Termin realizacji stażu: od lipca 2016 do grudnia  2017r.

 Czas trwania stażu: 3 miesiące

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem miejsc odbywania stażu dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu do składania wniosków w terminie od 01.07.2016r. do 01.09.2017r. w siedzibie biura projektu,  które mieści się przy
ul. Myśliwskiej 4c/8, 33-300 Nowy Sącz.

Staże realizowane będą w ramach projektu „Integracja w pracy II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o przyjęciu wniosku decydować będzie data wpływu wniosku do biura projektu.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem do realizacji (nie ma również procedury odwoławczej od odmowy przyznania stażu)

Przy ocenie wniosków oprócz kryteriów formalnych będą uwzględniane  w szczególności następujące kryteria dodatkowe: 

 1. Zapewnienie zatrudnienia lub powierzenie wykonywania pracy osobie odbywającej staż po jego zakończeniu na okres najmniej 3 miesięcy
 2. Kompletność i prawidłowość wniosku
 3. Stan zatrudnienie w ostatnim okresie
 4. Program stażu i uzyskiwanie w jego trakcie kwalifikacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 5. Okres działania firmy na rynku
 6. Przeprowadzenie wizytacji miejsca, gdzie będzie organizowany staż  i wyniki oceny warunków do zorganizowania stażu

Z uwagi na grupę docelową projektu, staże będą adresowane  do osób:

 1. Osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu
 2. W wieku aktywności zawodowej od 15 d o 29 lat
 3.  Osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności
 4. Zamieszkałe w województwie małopolskim.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w siedzibie biura projektu, przy

ul. Myśliwskiej 4c/8 33-300 Nowy Sącz, oraz pod numerem telefonu 18 547 62 42

w godzinach od 8.00-14.00.

Formularz wniosku dostępny jest  na stronie internetowej www.bisolutions.com.pl

UWAGA!

 1. Wnioski organizatorów stażu nie wypełnione w całości
 2. Przy wyborze pracodawców nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.